Hore

ISO Certifikácia

Certifikát môže byť dôveryhodný doklad, ale i bezcenný papier. Pri svojom výbere si preto dajte pozor práve na akreditáciu certifikačných orgánov. Cena nie je parameter číslo 1. Idete urobiť vec, ktorá má kvalifikovane posúdiť Váš systém, poukázať na možnosti zlepšovania a zvýšiť Vašu prestíž.

ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality – QMS

Požiadavky normy ISO 9001:2015

1. ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality (všeobecné požiadavky, požiadavky na dokumentáciu, príručka kvality, riadenie dokumentov a záznamov)

2. ISO 9001:2015 zabezpečuje zodpovednosť manažmentu (záväzok manažmentu, zameranie sa na zákazníka, politika kvality, plánovanie, zodpovednosť, právomoc a komunikácia, preskúmanie manažmentom)

3. ISO 9001:2015 požiadavky riadi manažérstvo zdrojov (poskytovanie zdrojov, ľudské zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie)

4. ISO 9001:2015 riadi realizácie produktu/služby (plánovanie realizácie produktu, procesy týkajúce sa zákazníka, návrh a vývoj, nakupovanie, výroba a poskytovanie služieb, riadenie prístrojov na monitorovanie a meranie)

5. Meranie, analýza a zlepšovanie (všeobecne, spokojnosť zákazníka, interný audit, monitorovanie procesov/produktov, riadenie nezhodného produktu/služby, analýza údajov, zlepšovanie, nápravná a preventívna činnosť)

ISO 9001:2015 – výhody systému QMS

Zameranie sa na znižovanie chýb, nedostatkov a reklamácií. Znížite náklady na „nekvalitu“ a ušetríte prostriedky na pokutách a dobropisoch – preventívne opatrenia.

Riadené navrhovanie a vyvíjanie nových produktov, Vám ušetrí peniaze na „nepodarkoch“ a prinesie nové možnosti  uplatnenia sa na trhu.

Výber vhodných dodávateľov služieb a produktov bez ohľadu na „rodinkárstvo“. Pravidelné hodnotenie existujúcich dodávateľov Vám zabezpečí, že nebudete využívať niekoho s kým nie ste úplne spokojní a je možné ho nahradiť niekým lepším.

„Poriadok v papieroch „ riadenie dokumentov a záznamov. Ľahko nájdete to čo hľadáte práve vo chvíli keď to potrebujete. Zamedzí používaniu starých postupov, ktoré nie sú aktuálne. Vyhnete sa tak nezrovnalostiam v ďalších krokoch výroby, prípadne poskytovania služieb.

Garancia kvality a toho, že ak sa vyskytne reklamácia, táto spoločnosť sa ju bude snažiť riešiť k Vašej spokojnosti.

Zabezpečuje vhodné a riadené spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von.

Jednoznačne definovaná organizačná štruktúra, kde každý vie čo má robiť a aké sú jeho zodpovednosti a právomoci. Okrem zjednodušenej kontroly plnenia pracovnej náplne to na jednotlivých pracovných pozíciách to zlepšuje motiváciu zamestnancov. A nie je nič lepšie ako spokojný, lojálny a kvalifikovaný pracovník. Systematické plánovanie vzdelávania a kvalifikovaní personál Vám prinesie „kontrolu nad firmou“ a možnosť riadenia „na diaľku“.

Vylepšenie infraštruktúry a pracovného prostredia eliminujete dopad negatívneho pôsobenia strojov a zariadení na výrobu, resp. poskytovanie služieb.

Nezávislé a systematické overovanie práce  Vašej firmy ako celku (pracovníci, know how, stroje, zariadenia, management) formou interných auditov Vám prinesie informáciu o rezervách skôr ako to zistia Vaši zákazníci.

Vhodný spôsob komunikácie so zákazníkom je i zisťovanie jeho skutočnej spokojnosti  s Vašou službou, či výrobkami. Zistite požiadavky a predstavy Vášho zákazníka skôr ako Vaša konkurencia.

Pomocou certifikátu ISO 9001:2015 zvýšte svoju konkurencieschopnosť na trhu

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy

ISO 14001:2015 – systém environmentálneho manažérstva

ISO 14001:2015 zabezpečuje vhodné a riadené spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti environmentálneho manažmentu – teda v otázkach ochrany životného prostredia.

EMS je postup na riadenie vplyvu resp. dopadu na životné prostredie. Spôsob ako eliminovať negatívny dopad na životné prostredie a v prípade pozitívneho dopadu (napr. kolektívne systémy) sa s touto skutočnosťou pochváliť verejnosti.

Je to prevencia dodržiavania súladu s legislatívou životného prostredia a následná eliminácia pokút. Keď viete čo máte dodržiavať aj ako, už to nie je také náročné.

Prevencia vzniku havárií a následné platenie pokút.

Marketingová výhoda pri tendroch, verejných obstarávaniach a výberových konaniach. Príležitosť poraziť aj veľké spoločnosti, byť environmentálny je moderné.

Možnosť eliminovať zákaznícke audity v danej oblasti.

Zvýšenie firemnej prestíže na úrovni súkromnej, ale i štátnej sféry.

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy

ISO 45001:2015 – systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Riadi vhodné spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vnútri spoločnosti smerom k zamestnancom ako napríklad: školenia o rizikách práce, poskytovanie ochranných pracovných pomôcok, kontrola používania OPP, kontrola na alkohol a pod. A smerom von napríklad ku kontrolným orgánom, inšpektorátu bezpečnosti práce, k zákazníkom.

Vhodný pre všetky typy činností spoločnosti. Norma má legislatívnu oporu v EÚ.

Bez systému kvality ISO 9001, systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 a bezpečnosti práce ISO 45001:2015 nemáte takmer žiadnu šancu spolupracovať s veľkými spoločnosťami.

Zlepšenie pracovného prostredia a ochrany zamestnancov. Súlad s legislatívou bezpečnosti práce a následná eliminácia vzniku nehôd, smrteľných úrazov, chorôb z povolania a pokút. Nikto nechce byť zodpovedný za nejaký úraz zamestnanca.

Certifikát poskytuje konateľom spoločnosti ochranu voči právnemu dopadu pri nesúlade s legislatívou, prípadne vzniku incidentu (úraz, smrteľný úraz…).

Začnite spolupracovať aj s veľkými významnými spoločnosťami a zároveň chráňte seba a svojich zamestnancov.

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy

ISO 27001:2013 je systém manažérstva bezpečnosti informácií

Analýza aktív, ich ocenenie a klasifikácia. Aplikovateľnosť požiadaviek a analýza rizík, ich riadenie.

Zabezpečuje vhodné a riadené spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti manažmentu bezpečnosti informácií.

Riadenie informácií v oblasti informačnej bezpečnosti a eliminácia rizík v danej oblasti.

Súlad s legislatívou a predchádzanie vzniku pokút z dôvodu úniku informácií (nie iba z počítačov, ale aj od pracovníkov).

Zvýšenie dôvery pre zákazníkov a partnerov.

Možnosť získať nových a významných zákazníkov.

Zvyšovanie firemnej kultúry.

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy

ISO 22000:2018 – systém manažérstva bezpečnosti potravín, IFS, BRC, FSSC 22000

Je dôkazom o plnení požiadaviek nad rámec minimálnych požiadaviek daných národnou legislatívou. Opora je v legislatíve, HACCP tvorí jadro systému ISO 22000. Rozdiel medzi HACCP a ISO 22000 je v systémových prvkoch (ciele, politika, preskúmanie manažmentom, interný audit,verifikácia ..)

Nebezpečenstvá pri analýze rizík sa rozdeľujú na:

  • fyzikálne – drevo, plasty, sklo, trieštivý materiál, kosti a pod.
  • chemické – reziduá čistiacich látok, alergény, chémia, mazadlá a pod.
  • biologické – exkrementy vtákov, hlodavcov, muchy, hmyz a pod.
  • mikrobilogické – Salmonella, Shigella, Streptococcus, Staphylococcus, Listéria a pod.

Pri analýze rizík berieme do úvahy pravdepodobnosť vzniku nebezpečenstva a veľkosť dopadu. Takýmto spôsobom dostaneme riziko, ktoré ďalej riadime tak, aby sme ho dostali na „prijateľnú úroveň“.

Vhodný pre všetky typy činností spoločností (v celom potravinárskom reťazci – od pestovateľa, chovateľa, cez výrobcu obalov, dezinfekčných prostriedkov, strojov pre potravinárstvo až po konzumenta v reštaurácii/doma).

ISO 22000 predstavuje možnosť plnenia požiadaviek tých najnáročnejších zákazníkov.

Zlepšenie osobnej a prevádzkovej hygieny v organizácii. Pravidelne vykonávaná analýza rizík, to je to čo nám ovplyvňuje bezpečnosť konzumenta. Správne nastavenie preventívnych a kontrolných opatrení a monitoring.

Pravidelné overovanie funkčnosti pravidiel výroby pomocou interných auditov, aby sme odhalili nedostatok skôr, ako niekoho nakazíme nejakým alimentárnym ochorením (salmonella, shigella, listerióza a pod.), ktoré u rizikovejšej skupiny konzumentov (deti, starí ľudia, tehotné ženy) môžu spôsobiť až smrť. Ochrana spotrebiteľa pred otravou, ochoreniami a nehodami z potravín.

Kontrola všetkých vstupov do výrobného procesu (pracovníkov, služieb, surovín – hodnotenie a výber dodávateľov vykonávaný na základe analýzy rizík).

Kontrola všetkých výstupov z výrobného procesu (služieb, výrobkov – hodnotenie spokojnosti zákazníka) a bezpečnosť produktu.

Zníženie nákladov na prepracovanie výrobkov, reklamácie a sťahovanie z trhu. Eliminácia nákladov vo vzťahu k porušovaniu legislatívy, prípadne požiadavkám zákazníkov (označovanie na etiketách, presnosti plnenia, váženia, a pod.)

Zvýšenie príležitosti dodávať významným zákazníkom a reťazcom.

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy

HACCP – analýza rizík a kritických kontrolných bodov

Spracovanie a spôsob riadenia rizík v potravinárstve.

Analýza nebezpečenstiev – nebezpečenstvá pri analýze rizík sa rozdeľujú na:

  • fyzikálne – drevo, plasty, sklo, trieštivý materiál, kosti a pod.
  • chemické – reziduá čistiacich látok, alergény, chémia, mazadlá a pod.
  • biologické – exkrementy vtákov, hlodavcov, muchy, hmyz a pod.
  • mikrobilogické – Salmonella, Shigella, Streptococcus, Staphylococcus, Listéria a pod.

Pri analýze rizík berieme do úvahy pravdepodobnosť vzniku nebezpečenstva a veľkosť dopadu. Takýmto spôsobom dostaneme riziko, ktoré ďalej riadime tak, aby sme ho dostali na „prijateľnú úroveň“.

Zavedenie systému HACCP je povinné pre každého, kto uvádza na trh potraviny.

Identifikácia kritických kontrolných bodov a pridelenie limitov s frekvenciou monitorovania je legislatívna požiadavka pre všetkých výrobcov/poskytovateľov služby v potravinárskom reťazci.

Umožňuje mať nebezpečenstvá na prijateľnej úrovni.

Umožňuje zistiť zlyhanie systému a riziko výroby „nebezpečného výrobku ešte priamo u výrobcu“.

Je základom pre všetkých výrobcov a poskytovateľov služieb v potravinárskom reťazci a legislatívnou požiadavkou.

Ak nemáte zavedený systém HACCP, hrozí Vám pokuta. Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes.

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy

22301:2019 – Riadenie kontinuity činností

Business continuity management systems (BCMS). Táto certifikácia je vhodná pre všetky organizácie, ktoré chcú zabezpečiť kontinuitu činností v organizácii v prípade nepredvídateľných a neočakávaných incidentov.

Cieľom systému riadenia kontinuity činností je:

ochraňovať organizáciu pred ničivými incidentmi

znížiť pravdepodobnosť ich vzniku

pri prípadnom vzniku na ne vhodne reagovať

vykonať obnovu

Čo prinesie ISO 22301 – systém riadenia kontinuity činností Vašej organizácii?

zvýšiť rezistenciu organizácie voči ohrozeniam

prostredníctvom akčných plánov zlepšiť kontrolu kritických činností organizácie

lepšie zvládnuť prípadné prerušenie činností v organizácii v prípade neočakávaných udalostí

zabezpečuje výrazne zníženie škôd a dopad na chod organizácie

ak takáto situácia vznikne, bude organizácia pripravená okamžite a vhodne reagovať a vykonať obnovu

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy

EU GDP – (Good Distribution Practice) Certifikácia správnej distribučnej praxe

Táto certifikácia slúži na zabezpečenie primeranej kvality zdravotníckych produktov a liekov počas výroby, skladovania a prepravy. Požiadavky správnej distribučnej praxe vychádzajú zo Zbierky zákonov č. 128/2012 a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. marca 2012 o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax.

Táto norma zabezpečuje, že:

Farmaceutické výrobky sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej Republiky a Európskej únie,

Farmaceutické výrobky sa uchovávajú vždy v správnych skladovacích podmienkach aj počas prepravy,

je vylúčená kontaminácia farmaceutických výrobkov inými výrobkami,

Farmaceutické výrobky sa dostanú k správnemu adresátovi v stanovenom termíne za plne dodržiavaných podmienok.

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy

ISO 37001:2019 – Manažérsky systém protikorupčného riadenia

Cieľom normy je zabezpečiť zníženie vzniku rizika úplatkárstva a korupčného konania vo Vašej spoločnosti. Certifikát ISO 37001 môžu získať spoločnosti vo všetkých odvetví a v ľubovoľnej veľkosti. Zabezpečíte si tým vyššiu dôveryhodnosť zo strany zákazníkov a posilníte firemnú kultúru, minimalizujete riziko sankcií a s nimi súvisiacimi nákladmi a prispejete k zdravému konkurenčnému prostrediu.

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy

ISO 28000:2007 – Systémy manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca

Tento systém rieši riziká narušenia bezpečnosti v dodávateľskom reťazci. Vďaka tomu dokážete lepšie zhodnotiť prípadné riziká a tiež predchádzať havarijným situáciám či výrazne obmedziť ich následky. Normu ISO 28000 môžete aplikovať v organizácii v ktoromkoľvek odbore, ktorá tvorí súčasť dodávateľského reťazca.

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy

ISO 20000 – Informačné technológie

ISO 20000 poskytuje záruku toho, že prostredie, v ktorom sú služby poskytované, je riadené, kontrolované a teda sú vytvorené organizačné a technické predpoklady na to, aby poskytované služby spĺňali požiadavky zákazníka na kvalitu. Táto norma má podobný význam ako ISO 9001, rozdiel je v tom, že je zameraná špecificky na prostredie organizačnej informatiky, zatiaľ čo záber ISO 9001 je celopodnikový.

Prínos certifikácie systému ISO 20000

zvýšiť ochranu informácií a dát

priniesť úsporu času a nákladov

zefektívniť činností a štandardizovať procesy pri poskytovaní IT služieb

zvýšiť dôveryhodnosť v očiach verejnosti a štátnych kontrolných orgánov

Mám záujem o certifikáciu firmy Mám záujem o certifikáciu firmy